×
Вхід:
smirnov
Сергiй Анатолiйович Смирнов

перший заступник директора ФТІ, доцент кафедри інформаційної безпеки

“МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ”, питання до іспиту

 1. Системи і моделі. Механіка Арістотеля. Принцип відносності Галілея та механіка Ньютона. Загальне поняття моделі і загальне означення моделі.
 2. Компонентне моделювання. Слідкуючий диференціатор. Концепція «віртуального стенду».
 3. Типи моделей. Схеми моделювання нелінійних динамічних систем.
 4. Неперервні системи керування. Принцип суперпозиції, лінійна ланка. Імпульсні перехідні та передаточні функції, частотні характеристики.
 5. ВІВО-стійкість лінійних систем, критерій Михайлова.
 6. Алгебра передаточних функцій: з’єднання та перетворення. Принцип односпрямованісті. Структурні схеми, сигнальні графи. Визначник графу, формула Мейсона.
 7. Фізична реалізуємість передатних функцій. Схеми з підсилювачами та інтеграторами.
 8. Канонічна форма спостережуємості.
 9. Задача реалізації для передатних функцій.
 10. Канонічна форма керованості.
 11. Модель системи керування у просторі станів. Реалізація у просторі станів. Канонічні нормальні форми у просторі станів.
 12. Моделювання динамічних систем, типи часу в моделюванні: неперервний, дискретний.
 13. Матрична передатна функція для линейной системи керування у просторі станів.
 14. Скінчені та випадкові автомати, асинхронні автомати. Асинхронні архітектури.
 15. Мережі Петрі, графічне та аналітичне зображення, основні задачи та характеристики.
 16. Мережі Петрі, процедура сінхронізації. Можливі події. Стійкість МП.
 17. Експеримент з натурной, аналітичной та імітаційной моделлю. Мислений експеримент.
 18. Статистичний експерімент (метод Монте-Карло). Приклад (площа кола).
 19. Методи генерації стандартних випадкових чисел. Вимоги до генераторів.
 20. Генерація випадкових чисел з визначеним розподілом.
 21. Квазінеперервність та псевдовипадковість для випадкових чисел. Моделювання випадкових подій та величин.
 22. Моделі вхідного потоку однорідних подій: найпростіший та ерлангівський.
 23. Системи масового обслуговування. Дисциплини обслуговування.
 24. Система М/М/1 та ії властивості. Показники якості обслуговування.
 25. Марківська модель масового обслуговування. Рівняння Колмогорова-Чепмена для системи М/М/1.
 26. Планування модельних експериментів. Основні поняття теорії планування: факторний простір, рівні, центр плана, проміжок варіювання, спостерігаєма, дисперсія відтворюваності.
 27. Стратегічне і тактичне планування експеріментів. Засоби побудови стратегічного планування.
 28. Повний факторний експеримент. Рандомізовані плани.
 29. Факторні експеріменти: дробовий, зі зміною факторів по одному, випадковий. Функція відгуку та адекватність планів.
 30. Латинський план, його характеристична властивість. Сільскогосподарский експерімент.

Література

1. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. -М.: Наука. -1978. -400 с.

2. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс. -СПб: Питер. -2000. -430 с.

3. Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. –М.: Лаборатория Базовых Знаний. -2001. -616 с.

4. Бенькович Е.С., Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Практическое моделирование динамических систем. –СПБ.: БХВ-Петербург. -2002. -464 с.

Січень 6, 2016