×
Вхід:
асистент кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації
Дмитро Олександрович Прогонов

Випускник (магістр) кафедри Фізико-технічних засобів захисту інформації (ФТЗЗІ) 2013 р. Стипендіат ряду академічних (стипендіат Президента України (2012), стипендіат ректора НТУУ «КПІ» (2010-2011, 2013)) та комерційних стипендій (стипендіат Дмитра Андрієвського (2012), стипендіат банку «Надра» (2013)). У 2012 р. проходив стажування на підприємстві GmbH «JDSU Deutschland» (Німеччина).

З 2013 р. працює на кафедрі ФТЗЗІ на посаді асистента.

 

Перелік публікацій:

1.      Науково-технічні журнали:

a.       Кущ С.М., Луценко В.М., Прогонов Д.О. Виявлення прихованих повідомлень як складова комплексних систем захисту інформації. – наук.-техн. Журнал «Захист інформації», №3 (56). – Постановою президії ВАК України від 10.11.2010 р. №1-05/7 журнал включено до Переліку наукових фахових видань України. – К.: НАУ, 2012. – с. 65-71;

b.      Кущ С.М., Прогонов Д.О. Алгоритм формування стеганограм на основі LSB-методу та його використання для оцінювання ефективності методів активного стегоаналізу // Віс­ник Національного університету “Львівська політехніка”: “Авто­мати­ка, вимі­рю­ва­н­ня та керування”. – 2013. – № 774. – С.21–27.

c.       Прогонов Д.О. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень. / Прогонов Д.О., Кущ С.М. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. – № 57, 2014. – с.128-142;

d.      Прогонов Д.О., Кущ С.М. Варіограмний аналіз стеганограм, сформованих на основі комплексних методів приховання даних / Вісник Національного університету «Львів­сь­ка політехніка». Серія «Комп’ютерні системи та мережі». – 2014. – № 806. – с. 226-232;

 2.  Міжнародні науково-практичні конференції:

a.       Прогонов Д. Розпізнавання сигналів, сформованих на основі функцій Уолша 4-ї діади у каналі з адитивним білим гаусовим шумом. – Сборник тезисов докладов XIV Между­народной научно-прак­ти­чес­кой конференции «Безопас­ность информации в информационно-телекоммуни­кацион­ных системах». – К.: ЧП «ЭКМО», 2011. – с.101;

b.      Мачусский Е. Прогонов Д. Малоквантовая модуляция сигналов и предел Шеннона. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-прак­ти­чес­кой конференции «Безопасность информации в информа­ционно-телекоммуни­кацион­ных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.33;

c.       Прогонов Д. Выявление и деструкция информационных сообщений, встроенных в 2D-контейнеры на основе метода Куттера-Джордана-Боссена. – Сборник тезисов докладов XV Юбилейной Международной научно-прак­ти­чес­кой конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуни­кацион­ных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2012. – с.34;

d.      Прогонов Д., Кущ С. Оценка эффективности статистических методов стегоанализа 2D-контейнеров. – Сборник тезисов участников XVI Между­народной научно-прак­ти­чес­кой конференции «Безопасность информации в информационно-телекоммуни­кацион­ных системах». – К.: ООО «ИП Эдельвейс», 2013. – с.52;

e.       Кущ С., Прогонов Д. Алгоритм формування стеганограм на основі LSB-методу. – Ма­те­ріали II-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2013. – с. 110-11.

f.       Progonov D.O., Kushch S.M. Evaluation of the effectiveness of applying the image quality metrics for acquisition the steganograms. – Proceeding of the 3rd International scientific conference of students and young scientist “Theoretical and applied aspects of cybernetics” (TAAC – 2013). – Kyiv: Bukrek, 2013. – pp. 34-42.

g.      Прогонов Д.О., Кущ С.М. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень. – Матеріали Міжнародної науково-технічної кон­фе­ренції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». – К.: ВПІ ВПК «Полі­тех­ніка», 2014. – с. 238-240;

h.      Голубничий В.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Демаскуючі ознаки вбудованих сте­го­даних. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 172-174;

i.        Дорошенко А.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Демаскуючі ознаки повідомлень, вбу­до­ва­них у частотній області цифрових зображень. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-пра­ктичної конференції студентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та при­к­ла­дні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 177-178;

j.        Панічева Д.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Статистичні характеристики стеганограм при вбу­довуванні повідомлень у просторовій області контейнеру. – Матеріали XII Все­ук­ра­ї­н­сь­кої науково-пра­ктичної конференції студентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Тео­ре­тичні та при­к­ла­дні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 201-202;

k.      Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Активний стегоаналіз повідомлень, при­хо­ва­них в цифровому зображенні. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-пра­ктичної ко­н­фе­ренції студентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та при­к­ла­дні проблеми фізики, математики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 219-221;

l.        Черепахова К.В., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Медіанна та двовимірна вінеровська фі­льт­ра­ція стеганограм. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-пра­ктичної конференції сту­дентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та при­к­ла­дні проблеми фізики, ма­тематики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 222-224;

m.    Чіпак М.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Оцінка ефективності R/S-аналізу для виявлення стегоданих в 2D контейнерах. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-пра­ктичної ко­н­фе­ренції сту­дентів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та при­к­ла­дні проблеми фі­зики, ма­тематики та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 227-228;

n.      Яцура П.П., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Аналіз методів виявлення демаскуючих ознак сте­ганограм. – Матеріали XII Всеукраїнської науково-пра­ктичної ко­н­фе­ренції сту­ден­тів, аспі­ран­тів та молодих вчених «Теоретичні та при­к­ла­дні проблеми фі­зики, ма­те­ма­ти­ки та інформатики». – К.: ВПІ ВПК «Політехніка», 2014. – с. 229-231;

o.      Прогонов Д.А., Кущ С.Н. Определение типа преобразований, использованных для скрытия данных в цифровых изображениях. – Материалы 16-й Международной научно-практической конференции «System analysis and information technologies». – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2014. – с. 435-436;

p.      Прогонов Д., Кущ С. Варіограмний аналіз стеганограм. – Матеріали III-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем». – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – с. 84-85;

q.      Дорошенко А.В., Кущ С.М., Прогонов Д.О. Спектральні характеристики стеганограм. – Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2014. – с. 327-328;

r.        Progonov D.O., Kushch S.M. On the Multifractal Analysis of Steganograms. Proceeding of the 4th International Scientific Conference of Students and Young Scientist “Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics”. – Kyiv: Bukrek, 2014. – pp. 32-38.

s.       Голубничий В.О., Прогонов Д.О., Кущ С.М. Виявлення демаскуючих ознак сте­га­но­грам, сформованих на основі сингулярного розкладу матриць цифрових зображень. – Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи». Київ, 16 – 22 березня 2015 р. – Київ, 2015. – с. 259-262;

t.        Прогонов Д.О., Кущ С.М. Статистичний аналіз стеганограм з даними, прихованими в області перетворення контейнеру. – Збірник матеріалів науково-практичної кон­фе­ре­н­ції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави». – Київ, 19 бе­ре­зня 2015 року. – К.: Центр навч., наук. та період. видань НА СБ України, 2015. – с. 329-332;

u.      Прогонов Д.А., Яцура П.П., Кущ С.Н. Деструкция стеганограмм с данными, встроенными в области преобразования цифровых изображений. – Зб. наук. доп. та тез науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». – Київ, 12-13 березня 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 20-21;

v.      Прогонов Д.А., Паничева Д.О., Дорошенко А.В. Использование пакета тестов NIST для определения области встраивания стегоданных в контейнер. – Зб. наук. доп. та тез науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». – Київ, 12-13 березня 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 134-135;

Прогонов Д.А., Черепахова К.В., Чипак М.А. Обнаружение и подавление сообщений, встроенных в контейнеры на основе LSB-методов. – Зб. наук. доп. та тез науково-технічної конференції «Інформаційна безпека України». – Київ, 12-13 березня 2015 р. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – с. 135-136;


 

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:
  • Методи та засоби технічного захисту інформації 1
  • Технічні засоби і методи захисту інформації
Наукові інтереси:
  • стеганографія мультимедійних даних,
  • цифрова обробка сигналів