×
Вхід:

Розрахунок конкурсного балу

Джерело – Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році (п.8)

Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ = 0.25*П1 + 0.75*П2 + RA,
де П1 – результат ЄВІ (ЗНО з іноземної мовиза шкалою від 100 до 200 балів),
     П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),

RA – чисельний еквівалент оцінки академічного рейтингу вступника

Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатка відповідного диплома та поданих документів щодо творчих досягнень вступника за формулою:
     RA = 2RA + 2RT,
де RT – складова творчих досягнень (не більше ніж 5 балів), 

RA – академічна складова (середнє арифметичне результатів  за всі показники наведені в додатку до диплома) в п’ятибальній системі:

  • 95 – 100 (A) – 5 балів;
  • 85 – 94 (B) – 4,5 балів;
  • 75 – 84 (C) – 4 бали;
  • 65 – 74 (D) – 3,5 балів;
  • 60 – 64 (E) – 3 бали;
  • 31 – 59 – 2,5 бали;
  • 01 – 30 – 2 бали

За наявності і літерного, і чисельного показника, пріоритет надається чисельному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатка до диплома як атестовано, зараховано, вивчав тощо). У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Творчі досягн

 

 

 

 

 

 

 

Творчі досягнТабл

1. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.

2. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності (освітній програмі), на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями(освітніми програмами)).

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 5.